BERNOLÁKOVO  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 2010

STAROSTA OBCE BERNOLÁKOVO

ÚVODNÁ STRÁNKA
PROFIL
VOLEBNÝ PROGRAM
12 rokov STAROSTOM
1998 - 2002
2002 - 2006
2006 - 2010
OTÁZKY A STANOVISKÁ
GALÉRIA
KONTAKTY
 
12 rokov starostom
 
Zhrnutie volebného obdobia 1998-2002  

         Najvýznamnejšie skutočnosti z obdobia 1998-2002, z ktorých mnohé dali základ pre prácu pre ďalšie volebné obdobia.

-          Podarilo sa pravidelne hospodáriť s vyrovnaným, resp. prebytkovým rozpočtom.
-          Zabezpečil sa systém v zbere komunálneho odpadu a možno nedocenený problém ohľadom skládky odpadu, ktorú sa podarilo zrekultivovať nielen bez finančných nákladov , ale dokonca obec aj získala . Hlavne sa však zabezpečilo, že bývalá skládka je oplotená a tým sa zamedzilo ďalšie nekontrolovateľné množenie odpadu
-          Vyriešil sa  mnohoročný spor z minulosti ohľadom kaštieľa a parku.
-          V sociálnej oblasti sme prevzali opatrovateľskú službu a bezproblémovo sme ju kvalitne a s jasnými pravidlami aplikovali v našej obci.
-          Vybudoval sa dom sociálnych bytov, čím  sa položil základ pre kvalitnejšie zabezpečenie ubytovania pre tých, ktorí to potrebujú.
-          Zrealizovala sa komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej obci a tým sa dosiahla významná úspora v spotrebe elektrickej energie a výrazné zvýšenie intenzity osvetlenia.
-          Vybudoval sa úplne nový systém bezdrôtového miestneho rozhlasu v celej obci.
-          Po mnohých desaťročiach sa majetkovo-právne vyriešili pozemky pod a okolo futbalového ihriska a vypracovala sa dokumentácia pre budovanie celého športového  areálu.
-          Uskutočnil sa celý rad kultúrnych podujatí.
     
 
 

1999

-          redukčné ventily a prepoj vody na Družstevnej – Gróbskej, vyriešenie nedostatku vody v obci v letných mesiacoch

-          začiatok rekultivácie skládky, vytvorené podmienky na jej dlhšie  fungovanie – úspora výdavkov obce

-          komunikácie – nový povrch Kalinčiakova a priestor pred predajňou potravín, úprava častí ciest Strojárenská (zákruta), Železničná (parkovanie), Bernolákova (pred kostolom)

-          vybudovanie plochy pre parčík na Topoľovom rade

 
 
 
 

2000

-          čistenie časti koryta Čiernej vody v úseku Topoľový rad – ihrisko TJ

-          vybudovanie a úprava nových parčíkov v rôznych častiach obce

-          oprava odvodňovacích kanálov Hlboká, Slaná, Vršky a pod.

-          budovanie chodníkov  Trnavská (autobusová NIKA), Kollárova – prepoj na Hlavnú, Vršky schodíky

-          rôzne kultúrne, zábavné a spoločenské  akcie ako napr.  Gazdinka, maratón v aerobiku, stolný tenis deti, medzinárodný volejbalový turnaj a pod.

-          dobudovanie parčíka na Topoľovom rade

-          vybudovanie plážového ihriska v areáli ZŠ na Školskej ulici

 
 
 
 

2001

-          budovanie nových prístreškov na zastávkach SAD, ich pomaľovanie

-          parkovisko a plocha pre stránky pred obecným úradom

-          chodník na Trnavskej v úseku Detský domov – hostinec Jadroň, zvýšenie  bezpečnosti chodcov

-          odvodnenie ihriska TJ, vytvorenie podmienok pre jeho ďalšie budovanie

-          realizácia nového moderného verejného osvetlenia v celej obci a tým zvýšenie svietivosti a zníženie spotreby

-          súťaž Gazdinka, organizácia Dní zeme, športové turnaje a pod.

 
 
   

2002

-          realizácia troch sociálnych bytov na Mostovej

-          vybudovanie nového bezdrôtového rozhlasu v celej obci

-          nové chodníky Poštová,  Trnavská, koniec Záhradnej

-          oprava všetkých pamiatok „krížov za dedinou“

-          uskutočnenie rekultivácie skládky formou sponzorstva – úspora výdavkov obce a zamedzenie nekontrolovateľného množenia odpadu – divokých skládok

-          komplexná oprava Clementisovej ulice

-          nové detské ihrisko na Družstevnej ulici

-          rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome a v MŠ na Komenského ulici a 

      

© 2010 Copyright Všetky práva vyhradené.