poor.skVážení spoluobčania.

    Mal som tú  možnosť a zároveň česť pôsobiť v oblasti samosprávy 22 rokov, z toho 6 rokov ako prednosta obecného úradu a 16 rokov ako starosta obce. Za tie roky som spolupracoval s viac  ako 100 poslancami a desiatkami aktivistov v komisiách obecného zastupiteľstva. Samozrejmá bola aj spolupráca s občianskymi združeniami.

    Nedá sa nespomenúť si na nespočetné akcie, podujatia a tiež zmeny, ktoré sa  za tie roky sa udiali. Na spoluprácu s pánom Alexandrom Švardom, starostom obce v rokoch 1990 až 1999, s ktorým sme v prvých rokoch riešili dnes už takmer zabudnuté problémy, ako napr. zlepšenie zásobovania pitnou vodou  a zemným plynom, oprava niektorých prašných komunikácií,  upravovanie  skládky odpadu  a hľadanie spôsobu odkanalizovania celej obce. Koncom deväťdesiatich rokov  však nastala doba na realizáciu aktivít, ktoré výrazne zmenili kvalitu života občanov Bernolákova. Vzhľadom na to, že za 20 rokov sa do obce prisťahovalo veľa nových  občanov, dovoľte mi pripomenúť aspoň tie najvýznamnejšie aktivity.

1 9 9 9 – 2 0 0 2
-    komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej obci s významnou úsporou elektrickej energie pri zvýšenej svietivosti
-    vybudovanie bezdrôtového rozhlasu
-    oprava a budovanie ciest  (Hlavná, Clementisova, zákruta Strojárenská, koniec Kolárovej, Bernolákova pred kostolom,..)
-    budovanie chodníkov (Kollárova, Vršky, Poštová, Trnavská pri Detskom domove Nádej, Hlavná ul.+autobusová nika, ..)
-    parkové úpravy na Topoľovom rade, Hlavnej ulici,
-    rekultivácia bývalej skládky odpadu
-    doriešenie dlhotrvajúceho problému s prenájmom kaštieľa a parku
-    výstavba troch sociálnych bytov na Mostovej
-    prevzatie kompetencií  v oblasti školstva s výraznou potrebou investícií
-    odvodnenie futbalového ihriska (po dvoch rokoch sa mohlo hrať aj domácom ihrisku)
-    nové autobusové zastávky SAD s ich pomaľovaním

2 0 0 2 – 2 0 0 6
-    majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom
-    vybudovanie novej prevádzkovej budovy na ihrisku, úprava okolia
-    vybudovanie futbalového mini ihriska s umelou trávou a osvetlením v areáli školy
-    vybudovanie scateboardového ihriska na Školskej  ulici
-    realizovanie prvej etapy revitalizácie potoka Čierna voda
-    výmena okien a rekonštrukcia kotolne základnej školy, výmena strešnej krytina na budove starej školy
-    nadstavba a prístavba materskej školy na Komenského
-    zriadenie samostatnej Základnej umeleckej školy v obci
-    komplexná rekonštrukcia komunikácií (Hlinkova, Hrušková, časť Hlbokej a Tabakovej)
-    nové chodníky na Trnavskej od Obilnej po Sadovú, od Lesnej po Dunajskú
-    v spolupráci s investormi sa podarilo zabezpečiť vybudovanie:  kruhový objazd na Seneckej, nová regulačná stanica plynu na juhu obce, druhý „strategický“ prepoj vody pod železnicou na Hlbokej ulici, multifunkčné ihrisko a dva tenisové kurty v športovom areáli Jána Popluhára
-    začala sa tradícia organizovania dní obce v roku 2006
-    spracovanie projektu na rekonštrukciu a dostavbu areálu základnej školy na Komenského
-    vyriešenie separovaného zberu v obci a bezplatný vývoz biologického odpadu

2 0 0 6 – 2 0 1 0
-    úspešný  projekt na budovanie cyklochodníka do Ivanky p.D. vo výške 800 tis € financovaný prevažne z prostriedkov Európskej únie
-    úspešná žiadosť na začatie výstavby  a revitalizácie centra obce s parčíkom a detským ihriskom vo výške 800 tis.€
-    úspešná žiadosť o prvú etapu budovania kanalizácie vo výške 6,5 mil €
-    z recyklačného fondu sa pokračovalo v čistení potoka Čierna Voda celkovo až 6,5 km
-    vytvorenie oddychovej zóny na „Žabáku“
-    vybudovanie nového pavilónu materskej školy, vytvorenie dvoch nových tried
-    budovanie nových komunikácií (časť Hlbokej, Slaná, Mostová, Orechová, Komenského, Hviezdoslavova)
-    vybudovanie novej kanalizácie na Hviezdoslavovej a časti Topoľový rad
-    v spolupráci s BVS sprevádzkovanie kanalizácie na Hlavnej, Poľovníckej a Potočnej
-    rekonštrukcia a výstavba chodníkov Hlboká, Trnavská, Orechová, Lúčna a chodníkov popri toku Čiernej vody
-    nové parkoviská pri Materskej škole a pri cintoríne
-    rekonštrukcia vstupu na obecný úrad, vybudovanie kancelárie prvého kontaktu
-    čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu (toalety, okná, vstupné dvere, strecha a kotolňa)
-    založenie obecnej polície
-    spracovanie projektu na „penzión“, zabezpečenie stavebného povolenia a výberového konania na dodávateľa

2 0 1 0 – 2 0 1 4
-    úspešná žiadosť o 2.etapu kanalizácie v obci vo výške 4,4 mil €
-    začatie a ukončenie výstavby oboch etáp kanalizácie o celkovej dĺžke 18 km hlavného kanalizačného potrubia a cca 3.500 prípojok
-    začatie a ukončenie výstavby „penziónu“ v celkovej výške 2,5 mil.
-    ukončenie výstavby projektu „Obnova centra obce Bernolákovo“
-    výmena ostatných okien a vchodových dverí na novej aj starej škole a na budove ŠKD a jedálne
-    oprava komunikácií aj v rámci budovania kanalizácie (nové povrchy v dĺžke 6 km!)
-    výmena cca 100 ks dopravných značiek a desiatky  dopravných zrkadiel
-    budovanie retardérov  na miestnych komunikáciách
-    sprehľadnenie zákruty na Obilnej ulici
-    nové chodníky a parkoviská (Železničná, Bernolákova pred kostolom, Gróbska, Poštová/zdravotné stredisko...)
-    obnova kruhového objazdu na Seneckej ceste
-    spracovanie projektu a zabezpečenie externých financií na výstavbu hrubej stavby novej materskej školy na Poľnej ulici
-    v spolupráci s BVS zrealizovanie nového prepoja vody pod železnicu na Mostovej ulici – zlepšenie tlakových pomerov v časti obce za mostom cez Čiernu vodu smerom na Ivanku p.D.
-    V spolupráci s BVS zabezpečenie realizácie niekoľko desiatok nových „šúpatok“, čo umožní v prípade poruchy odstávku iba malej časti obce
-    Aktívnou spoluprácou sa vytvorili podmienky pre nové služby, napr. OD LIDL, pripravené podmienky pre výstavbu OD BILLA a pod
-    výstavba cyklochodníka do Novej Dedinky vo výške 800 tis € financovaný  prostriedkov EU

    Toto všetko sú však len hlavné aktivity najmä v materiálno-technickej oblasti. Súčasne sa však zabezpečilo, zorganizovalo  množstvo akcií v oblasti kultúry, spoločenského života či iných aktivít v obci. Pre lepšiu ilustráciu uvediem iba tie najvýznamnejšie:

-    oslavy 800-tého výročia prvej písomnej zmienky o obci
-    pravidelné organizovanie Dní obce Bernolákovo s množstvom sprievodných kultúrnych a športových podujatí (napr. futbalové zápasy internacionálov SR a stretnutie s účastníkmi MS 1962 v Čile..)
-    vydanie prvej komplexnej monografie o obci
-    koncert rodáka z obce Laca Deciho, muzikál Malý princ,
-    športové podujatia a turnaje vo futbale, volejbale, hokejbale, tenise, jazdeckom športe, golfe, lukostrelbe a maratón v aerobiku a pod.,
-    organizácia športových podujatí pre deti (turnaje vo futbale, stolnom tenise), obľúbený „Mikuláš“ a iné,

-    V rámci programu bezpečnosti občanov, ich majetku a majetku obce bola zriadená obecná polícia a vytvorený pultu centrálnej ochrany objektov a zrealizovaný kamerový systému v obci.
-    V spolupráci s OD policajného zboru Senec a okolitými obcami sa zriadilo nové Obvodné oddelenie PZ so sídlom v Bernolákove.
-    Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu pre odkázaných občanov.
-  Realizovanie projektu „register obnovy evidencie pozemkov“(ROEP), doriešenie vlastníckych práv k pozemkom, ako predpoklad k sceleniu pozemkov.

Tieto a mnohé ďalšie akcie si vyžiadali množstvo financií, ktoré bolo treba vyčleniť z rozpočtu  či vhodným oslovením sponzorov zabezpečiť dostatok zdrojov, aby sa mohli uskutočniť.
Zabezpečenie vyrovnaného hospodárenie obce bolo veľmi náročné. Hospodárska kríza so sebou priniesla výpadky príjmov, a to nielen z podielových daní od štátu. Som veľmi  rád, že sa toto nepriaznivé obdobie podarilo prekonať.

O zodpovednom hospodárení svedčí aj nasledovné:
-     v každom rozpočte boli kapitálové výdavky väčšie ako kapitálové príjmy, teda vždy sa na budovanie vyčlenilo aj z bežných príjmov obce (peniaze sa „neprejedli“).
-    každoročný audit bez výhrad
-    dosiahnuté ratingové hodnotenie hospodárenia obce od agentúry Moody´s v rokoch 2006 až 2011 s označením Aa2, čo je tretie najlepšie hodnotenie v stupnici
-    nemalou mierou aj skutočnosť, že obec  pri nových stavebných investíciách developerov resp, združena investorov zmluvne zaviazala na budovanie infraštruktúry v nových lokalitách a mnohokrát aj rekonštrukciu infraštruktúry na prístupových cestách. Okrem toho sa podarilo získať formou darovania či podpory podujatí príjmy vo výška cca 1,5 mil €! Tieto prostriedky boli využité práve aj na zlepšenie infraštruktúry v obci.

Výpočet všetkých aktivít  by bolo veľmi náročné. Chcel som tu uviesť iba tie najvýznamnejšie. Veľká väčšina je uvedená na obecnej internetovej stránke www.bernolakovo.sk v časti zaujímavosti, výstavba či kultúrne podujatia. Kto má záujem, je tam aj množstvo fotografií ako obec vyzerala pred 20 či 15 rokmi a ako vyzerá teraz.

            Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať všetkým obyvateľom obce, ktorí sa pričinili svojou aktivitou v snahe pomôcť zveľaďovať obec, poslancom za ich aktívny prístup k realizácii zabezpečovania úloh obce, aktivistom, ktorí pracovali v komisiách obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, občianskym združeniam pôsobiacim v obci, pedagogickému zboru ZŠ, MŠ a tiež ZUŠ, spoločnostiam pôsobiacich v obci, podnikateľom a všetkým tým, ktorí pomáhali obci pri riešení vecí verejných.

                            Ľubomír Poór
                           Starosta obce v rokoch 1999-2014