BERNOLÁKOVO  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 2010

STAROSTA OBCE BERNOLÁKOVO

ÚVODNÁ STRÁNKA
PROFIL
VOLEBNÝ PROGRAM
12 rokov STAROSTOM
1998 - 2002
2002 - 2006
2006 - 2010
OTÁZKY  A STANOVISKÁ
GALÉRIA
KONTAKTY
 
12 rokov starostom
 
Zhrnutie volebného obdobia 2002-2006  

            Výsledky práce v komunálnej sfére sa nedajú merať žiadnym metrickým meradlom. Preto aj ja v tomto mojom príhovore chcem poukázať na výsledky práce, ktoré sa síce nedajú zmerať, ale sú viditeľné napriek tomu, že v našich predstavách a víziách sú celkom iné hodnotenia na prácu, ktorú vykonáva a zabezpečuje niekto iný a pre iných. Pracujem v oblasti komunálnej sféry už viac ako 15 rokov, a preto viem posudzovať a hodnotiť aj určitý  výsledok práce, ktorý sa dosiahol v obci za pomoci poslancov, aktivistov, zamestnancov obce, občianskych združení, podnikateľov, živnostníkov, spoločností sídliacich v obci, obyvateľov obce, ale aj ďalších subjektov pôsobiacich v našej obci.
           

V ekonomickej oblasti 
-          pokračovalo sa  v hospodárení s vyrovnaným rozpočtom, bez akýchkoľvek záväzkov v bankových inštitúciách.
-           Agentúra Moody´s Investors Service udelila našej obci ako jedinej  dlhodobý národný rating Aa2.sk Udelili nám ho na základe dlhodobo dosahovaných prevádzkových výsledkov, nulového zadlženia.
V sociálnej oblasti 
 -         začali sme priamo zabezpečovať výkon opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov.
-          Odovzdal sa do prevádzky vybudovaný Dom sociálnych bytov na Mostovej ulici.
-           Presunom materskej školy z Hlavnej na Komenského ulicu sa vytvorili podmienky pre začatie projektu na vybudovanie penziónu a domu dôchodcov, kde budú zabezpečené výhodné podmienky aj pre obyvateľov Bernolákova. V súčasnosti je spracovaný projekt pre územné rozhodnutie a spracúva sa projekt pre stavebné povolenie.
V oblasti školstva 
-          schválili sa princípy zabezpečenia rekonštrukcie všetkých školských budov a tým vytvorenia  podmienok na vyučovanie všetkých tried v jednej budove. 
-          Po zabezpečení financií z MF SR bola vymenená strešná krytina na budove ZŠ na Školskej ulici.
-          Príspevkami z MF SR  i obce sa postupne  vykonáva výmena okien  ZŠ na Komenského ulici.
-          Vybudovaním novej kotolne sa zabezpečilo samostatné kúrenie v budove školskej družiny.
-          Bola vykonaná rekonštrukcia MŠ na Komenského ulici s výrazným skvalitnením podmienok výučby a prevádzky pre deti  i pedagógov.
-          Zriadila sa základná umelecká škola so všetkými umeleckými odbormi, ktorú už v prvom roku navštevuje 260 žiakov
-          Pripravuje sa vypracovanie projektu na rekonštrukciu a nadstavbu školy, jej zateplenie a modernizácia.
Oblasť  športu
-          Vybudovala sa prevádzková budova, skvalitnila hracia plocha a okolie ihriska  v športovom areáli Jána Popluhára.
-          V spolupráci s ďalším investorom sa vybudovali dva tenisové kurty a viacúčelové ihrisko v športovom areáli J. Popluhára.
-          V spoločnom finančnom zabezpečení SFZ, MŠ SR , sponzora a obce sa vybudovalo  futbalové mini ihrisko s umelým osvetlením v areáli ZŠ na Komenského ulici.
-          Bolo vybudované skateboardové ihrisko v areáli ZŠ na Školskej ulici.
-          Pre deti bolo vybudované nové ekologické detské ihrisko v areáli ZŠ na Školskej ulici a opravené ďalšie detské ihriská.
Oblasť životného prostredia
-          Po niekoľkoročných rokovaniach s tromi vedeniami vodárenských podnikov sa podarilo dohodnúť spôsob riešenia kanalizácie obce. Na základe zmluvy o združení prostriedkov sme zabezpečili vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na kanalizáciu celej obce a následne aj vydanie predmetného rozhodnutia. V súčasnosti je vydané stavebné povolenie na hlavný kanalizačný zberač cez Ivanku do ústrednej ČOV v Bratislave.
-          Po zabezpečení financií z Environmentálneho fondu a sponzora sa rekultivovala časť potoka Čierna voda v úseku od ČOV po koniec obce na Potočnej ulici.
-          Zabezpečili sa podmienky pre výkon separovaného zberu v obci a bezplatná možnosť vývozu biologického odpadu na skládku za Seneckou cestou.
-          Pokračuje sa v celoplošnej údržbe verejnej zelene v celej obci.
-          Na základe projektu zabezpečeného obcou sa  zrealizovalo vybudovanie druhého vodovodného prepoja pod železnicu na Hlbokej ulici a tým plynulé zásobovanie vodou aj v prípade poruchy na jednom z nich. Súčasne je pripravená dokumentácia na tretí prepoj pod železnicu na Mostovej ulici a druhý prepoj cez Čiernu vodu , ktorého zrealizovaním sa zabezpečí dostatok vody pre južnú oblasť obce smerom na Novú Dedinku a Ivanku pri Dunaji.
Rôzne
-          Uskutočnil sa prvý ročník Dní obce Bernolákova s veľmi pozitívnym ohlasom aj v širokom okolí.
-          Vykonala sa rekonštrukcia komunikácie na Hlinkovej ulici, Hruškovej, časti Hlbokej  a  Tabakovej, chodník a priestranstvo pred cintorínom a chodníky na Trnavskej medzi Obilnou a Sadovou  a medzi  Lesnou a Dunajskou .
-          Konečne po desaťročiach obec vyriešila zásobovanie plynom aj pre časť obce Lesná a Trnavská smerom na Ivanku.
-          Obec v spolupráci s investormi zabezpečila budovanie infraštruktúry v nových lokalitách Tabaková ul., Jabloňová a Pod školou (Komenského a Kukučínova).
-          Po päťročnom úsilí sa podarilo aktivitou obce zabezpečiť  vybudovanie kruhovej križovatky  na Seneckej ceste a tým bezproblémový výjazd smerom na Bratislavu a Chorvátsky Grob.
-          Vybudovalo sa zastrešenie pred vchodom do Domu smútku na miestnom cintoríne ,  rekonštrukcia a oprava technických budov v areáli cintorína.
-           Bola vykonaná úprava priestorov pre zubného lekára v zdravotnom stredisku v rámci noriem EÚ.
-          Vyriešil sa problém túlavých psov a osadili sa odpadové nádoby pre psov.

-          Spracováva sa projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu,  realizáciou ktorého sa vytvoria lepšie podmienky pre fungovanie KD, ZUŠ a spoločenských organizácií pôsobiacich v obci.

 Výpočet by mohol byť oveľa širší, najmä pokiaľ ide o rozpracované aktivity, o ktorých sa rokuje a budú predmetom ďalších úloh nového volebného obdobia. Plánuje sa športová hala s ľadovou plochou, vybudovanie reštaurácie s ubytovaním v športovom areáli, rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu a ďalšie akcie, ktoré sú v štádiu rokovaní a získavaní finančných prostriedkov z iných ako obecných zdrojov.
Musím priznať, že nie vždy sa podarilo všetko realizovať podľa predstáv, ktoré sme si predsavzali v obecnom zastupiteľstve, ale väčšinu vecí sa podarilo zabezpečiť. Osobne ma teší, že sa nám podarilo počas volebného obdobia získať aj prostriedky z iných fondov, resp. z ministerstva financií, ministerstva školstva, Slovenského futbalového zväzu a pod., čo nám pomohlo dosiahnuť aj niečo, s čím sme nepočítali.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom obce, ktorí sa aj malou mierou pričinili svojou aktivitou pomôcť zveľaďovať obec, poslancom za ich aktívny prístup k realizácii zabezpečovania úloh obce, aktivistom, ktorí pracovali v komisiách obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, občianskym združeniam pôsobiacim v obci, riaditeľke a pedagogickému zboru ZŠ, ako aj riaditeľke a učiteľkám MŠ, riaditeľovi a  pedagógom, ktorí pomáhali pri zriaďovaní ZUŠ, spoločnostiam pôsobiacich v obci, podnikateľom, živnostníkom  a všetkým tým, ktorí pomáhali obci pri riešení vecí verejných. Verím, že sa podarí nadviazať na tieto výsledky a postupne sa budú v novom volebnom období realizovať vecí nedokončené a  rozpracované, aby sme neboli len predmestím hlavného mesta SR , ale aby sme sa stali jeho vstupnou bránou.

  

   
   

© 2010 Copyright Všetky práva vyhradené.