BERNOLÁKOVO  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 2010

STAROSTA OBCE BERNOLÁKOVO

ÚVODNÁ STRÁNKA
PROFIL
VOLEBNÝ PROGRAM
12 rokov STAROSTOM
1998 - 2002
2002 - 2006
2006 - 2010
OTÁZKY A STANOVISKÁ
GALÉRIA
KONTAKTY
 
12 rokov starostom
 
Zhrnutie volebného obdobia 2006-2010  

             Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvnili realizáciu plánovaných úloh, určite patrí celosvetová hospodárska kríza, nutné je zdôrazniť, že práve mnohoročné hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom, nezadlžovanie sa a rozumné nakladanie s výdavkami  obce sa ukázalo ako správne rozhodnutie. Preto ani výrazný pokles príjmov z podielových daní a úbytok  iných zdrojov príjmov sa viditeľne neodrazil v zabezpečovaní základných úloh obce.
            Ďalším činiteľom, ktorý negatívne zasiahol do investičných zámerov obce, bola zmena opatrení v rámci Bratislavského operačného plánu na čerpanie fondov EU, ktorá obmedzila možnosť získavania financií v Bratislavskom kraji a úplne znemožnila čerpanie v oblasti školstva a sociálnych vecí.
            

     
V ekonomickej oblasti
- pokračovali sme vo vyrovnanom hospodárení, 
- získali sme z fondov EU viac ako 7,369 mil. €, čo je najviac zo všetkých obcí v rámci okresu Senec,
- nadobudli sme viac ako  2,5 mil € v rámci príspevkov súkromných investorov na budovanie infraštruktúry v obci.
- sponzorské príspevky v sume viac ako 1mil € boli použité na zlepšenie vybavenosti v obci, 
 
 
V sociálnej oblasti 
- úspešne poskytujeme opatrovateľskú službu pre odkázaných občanov,
- vyriešené technické problémy s projektom na domov sociálnych služieb „Penzión“, realizácia od roku 2011,
- podpora všetkých občianskych združení v obci, ktorých činnosť je zameraná aj na pomoc starším a odkázaným občanom,
 
 
V oblasti životného prostredia

 - bol vybudovaný hlavný kanalizačný zberač na Trnavskej ulici s výtlakom do ÚČOV Vrakuňa, čím sa vytvorila  dostatočná kapacita pre celú obec, 
- z fondov EU sa zabezpečilo viac ako 6 mil. € na dobudovanie kanalizácie realizácia od roku 2011,
- bola sfunkčnená kanalizáca na Hlavnej , Poštovej a Potočnej ulici,
- vyčistením toku Čiernej vody sa vytvorilo niekoľko kilometrov trás pre aktívny oddych a relaxáciu,
- vybudovaný nový priestor pre zábavu, oddych a iné aktivity na konci Mostovej ulice (Žabák) ,

 
 
V oblasti športu a starostlivosti o mládež
- pokračuje sa v budovaní športového areálu na Hlbokej ulici
- na základe podpory obce sa rozvíja nielen futbal, ale i volejbal, aerobik, stolný tenis, scateboard a hokejbal,
- v rámci schváleného projektu z fondov EU sa vybudujú tri detské ihriská, petangové ihriská a priestory na oddych a relax na Školskej ulici a v okolí kultúrneho domu.
 
 
V oblasti školstva a vzdelávania
- bol vypracovaný projekt na nadstavbu a dostavbu areálu základnej školy na Komenského ulici, 
- vylepšenia v rámci základnej školy (nové sociálne zariadenia, vetranie kuchyne, výmena okien, zariadenie jedálne, oplotenie a pod.),
- vybudoval sa nový dvojtriedny pavilón materskej školy, 
- projektová príprava pre samostatné umiestnenie základnej umeleckej školy.
 
 
V oblasti budovania infraštruktúry 

- rekonštrukcia komunikácií na Hlbokej, Mostovej, Slanej, Orechovej, Komenského, Hviezdoslavovej ulici,
- budovanie nových chodníkov na Hlbokej, Trnavskej, Orechovej, Komenského, Lúčnej, Topoľovom rade a Mostovej ulici,
- boli vybudované nové komunikácie a inžinierske siete na Dunajskej, Lesnej, Kukučínovej, Jabloňovej, Borovicová a ďalších,
- vybudovanie novej kanalizácie na Trnavskej, Hviezdoslavovej, Orechovej, Komenského, Kukučínovej a  časti Tabakovej ulice,
- realizácia cyklochodníka zo zdrojov EU na Trnavskej a časti Hlbokej ulice,
- parkovisko pred materskou školou, pri vstupe do cintorína a na Dukelskej ulici.

 
 
Oblasť kultúry a spoločenských organizácií
- zabezpečenie dôstojných osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci,
- prvá komplexná monografia o obci, ktorá získala  dve ocenenia v celoslovenských súťažiach,
- „Dni obce“, festival Čeklíske echo, miestne hody a množstva iných podujatí, 
- podpora všetkých spoločenských organizácií, občianskych združení a športových klubov v obci,
 
 

 

 

Rôzne
- vybudovanie kancelárie prvého kontaktu na obecnom úrade a zlepšenie vybavovania stránok,
- rekonštrukcia časti priestorov v kultúrnom dome, výmena okien na celej budove 
- vybudovanie informačného kiosku pred vstupom na obecný úrad, možnosť bezplatného prístupu na internet počas 24 hodín,
- zriadenie obecnej polície s cieľom zaistenia väčšej bezpečnosti a poriadku v obci,
- vybudovanie pultu centrálnej ochrany objektov, 
- začatie projektu „register obnovy evidencie pozemkov“(ROEP), doriešenie vlastníckych práv k pozemkom ,
- doriešenie zápisu obecného majetku na list vlastníctva,
- spolupráca s Klubom bernolákovských podnikateľov,
- spolupráca so všetkými cirkvami pôsobiacimi v obci a ich podpora pri jednotlivých projektoch ,
- vytvorili sa podmienky pre vybudovanie obchodného centra LIDL,
- výrazne sa zlepšila vybavenosť obce v oblasti stravovania (päť reštaurácií) a ubytovania (tri zariadenia) a poskytovania rôznych služieb.
 
 
 
Nie je možné písať o všetkom, čo sa počas uplynulých štyroch rokov urobilo, čo sme spoločnými silami dokázali. Zabezpečilo sa mnoho drobných úprav a vylepšení v celej obci a uskutočnilo sa nespočetné množstvo drobných akcií pre deti, mládež, ale aj dospelých organizovaných obcou, základnou školou, základnou umeleckou školou, materskou školou, občianskymi združeniami, Klubom bernolákovských podnikateľov a ďalšími subjektmi.
To všetko určite prispelo k skvalitneniu života všetkých občanov v našej obci.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom obce, občianskym združeniam, školám, firmám a podnikateľom, zamestnancom obce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dosiahnutých výsledkoch.

                                                                                                     Ing. Ľubomír Poór

                                                                                                             starosta

 

     

© 2010 Copyright Všetky práva vyhradené.