BERNOLÁKOVO  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 2010

STAROSTA OBCE BERNOLÁKOVOÚVODNÁ STRÁNKA

PROFIL

VOLEBNÝ PROGRAM

12 rokov STAROSTOM

OTÁZKY A STANOVISKÁ

GALÉRIA

KONTAKTY
 
Volebný Program

    

Vážení spoluobčania, 

predkladám Vám stručný návrh toho, čo je potrebné a možné v nasledujúcom volebnom období uskutočniť: 

splnené


 • obnoviť centrálnu časť obce v okolí Kultúrneho domu, Hlavnej, Školskej a Viničnej ulice v zmysle schváleného projektu z EU fondov,
 • dobudovať kanalizáciu na základe podpísanej zmluvy na čerpanie z fondov EU tak, aby bola obec odkanalizovaná na cca 90%, s následnou prípravou resp. budovaním zostávajúcich častí,
 • pokračovať vo vyrovnanom hospodárení obce,
 • dokončiť cyklistický chodník Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji a budovať nové cyklo trate a chodníky pre peších  v blízkosti potoka Čierna voda,
 • postupne rekonštruovať existujúce a budovať nové miestne komunikácie a chodníky,  a to aj v nadväznosti na dokončenie kanalizácie,
 • pokračovať v zvyšovaní bezpečnosti v obci skvalitňovaním práce Obecnej polície a lepším využitím Pultu centrálnej ochrany pre občanov a firmy na území obce ,
 • skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb a následne vybudovať zariadenie pre seniorov,
 • vyriešiť dostavbu, nadstavbu a modernizáciu základnej školy,
 • pokračovať v čistení koryta Čiernej vody a priľahlých lokalít,
 • vytvárať nové a rekonštruovať existujúce detské ihriská,
 • riešiť umiestnenie rozrastajúcej sa základnej umeleckej školy,
 • podporiť vytváranie podmienok pre rozvoj športových a kultúrnych aktivít obyvateľov obce pre aktívne využívanie voľného času,
 • spolupodieľať sa na skvalitňovaní prostredia v areáloch základnej školy a materskej školy,
 • vybudovať trasu Historického náučného chodníka od Železničnej stanice pozdĺž koryta Čiernej vody, ku Kostolu sv. Štefana a Kaplnke sv. Anny, cintorín až po Kultúrny dom,
Vyššie uvedené ciele sú podľa môjho presvedčenia prioritné s ohľadom na reálne možnosti našej obce. Plnenie uvedených a mnohých ďalších úloh vychádza z potrieb obce a jej obyvateľov, ktoré sú mi známe a budem sa usilovať ich v budúcnosti zabezpečiť. Viac o mojich zámeroch, cieľoch, názoroch ako i doterajšom pôsobení čítajte ďalej  na týchto stránkach.

 Ing. Ľubomír Poór

 

 


   
   

© 2010 Copyright Všetky práva vyhradené.