Bohaté skúsenosti, ktoré som získal za 21 rokov pôsobenia v samospráve chcem zužitkovať v prospech občanov všetkých obcí nášho volebného obvodu. Dôverne poznám problémy, ktoré je potrebné riešiť, úlohy, ktoré treba zrealizovať, a tým vylepšiť a skvalitniť život našich obyvateľov.                

K prioritným oblastiam, ktoré sa dotýkajú nás všetkých a výrazne ovplyvňujú náš život, nepochybne patrí neisté sociálne zázemie, alarmujúci stav dopravy, ohrozená bezpečnosť občanov, laxný postoj k životnému prostrediu a iné.

Preto by som sa rád zasadil o:     

- budovanie novej a rekonštrukciu existujúcej dopravnej infraštruktúry  s dôrazom na urýchlené vybudovanie štvorpruhu  Senec-Bratislava a 3. alternatívu diaľničného privádzača  Zálesie - Ivanka pri Dunaji  pri budovaní nultého obchvatu Bratislavy (D4)

- výstavbu nových cyklochodníkov a turistických trás,

- rozvoj a skvalitnenie siete sociálnych služieb a  zariadení poskytujúcich služby pre starších a odkázaných ľudí,

- zefektívnenie a zlacnenie dopravy vo verejných dopravných prostriedkov,

- zvyšovanie bezpečnosti občanov a prevenciu kriminality, s dôrazom na mladých ľudí,

- ochranu práv a záujmov dotknutých obcí, prostredníctvom efektívnejšej spolupráce a komunikácie so starostami obcí a občanmi,

- efektívne prerozdeľovanie finančných zdrojov z prostriedkov Európskej únie a zlepšenie ich čerpania pre obce Bratislavského kraja,

-  zvyšovanie úrovne školských  zariadení  v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie ich finančného zabezpečenia,

- posilňovanie všetkých aktivít vytvárajúcich priestor  pre kultúrno-spoločenské a športové vyžitie detí a mládeže,

- zníženie narastajúcej enviromentálnej záťaže.

Vašou aktívnou účasťou vo voľbách môžete ovplyvniť vývoj v oblastiach, ktoré sa Vás dotýkajú, preto nenechajte nič na náhodu a slobodne prejavte svoju vôľu.

  Ing. Ľubomír Poór,
         kandidát na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja
2013